Gépi nyugtaadási kötelezettség

  1. március 1-tõl hetente kell adatot szolgáltatni a KP-s számlákról.

Ez a szigorítás nagyon komoly adminisztrációs teher növekedést jelent.Errõl az intézkedés szükségességérõl az elmúlt évben többször is szót váltottunk, hogy ahogyan ki került 2010-ben az akkori pénztárgéprendeletbõl, hogy nem kell beütni a pénztárgépbe a készpénzes számlát, ez vissza is kerülhet. A mostani szabályozásra azonban nem sokan számítottunk.
Az online pénztárgépek beszerzésével és üzembe helyezésével kapcsolatosan, a magas beszerzési ár, a számtalan módosítás, az adatforgalmazásért fizetendõ díj miatt, több adóalany is fontolgatta, hogy, gépi nyugtaadás helyett minden értékesítésérõl számlát állít ki. Erre az Áfa tv. 166.§ (2) bekezdése lehetõséget ad.
Sajnos ezekek az adóalanyoknak, sem lett ezzel nyugodtabb az életük, errõl gondoskodik a 20/2014. (I..22.) NGM rendelet, amely módosította a 16/2013. (VI..03.) NGM rendeletnek a támogatás elszámolásával kapcsolatos szabályait, valamint 50/2013 (XI.15.) NGM rendelet új 9/A §-al egészül ki.
Nézzük ezek az apróságok mit is jelentenek nekünk. Ha az adózó a gépi nyugta kibocsátása helyett az értékesítésérõl kizárólag számla kibocsátásával gondoskodik, õt úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. A gépi nyugták adattartalmát az online-pénztárgép továbbítja az adóhatósághoz.

A kizárólag számla kibocsátó adóalany is köteles lett az adatszolgáltatásra.
E kötelezettségének olyan módon tud megfelelni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák valamennyi adatát – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követõ hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak, a számla valamennyi adatát.
Ha az adóalany gépi nyugta kibocsátása helyett számlát kíván kibocsátani, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a tevékenységének megkezdését követõ 5 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.
Amennyiben a bejelentés megtételét követõen az adóalany a gépi nyugtaadásra kötelezett tevékenységét megszünteti, köteles ezt a tényt a tevékenység megszüntetését követõ 5 napon belül az állami adóhatóságnak az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.
Ha az adóalany késõbb mégis áttér az online-pénztárgéppel történõ nyugtakibocsátásra, a jelentési kötelezettsége az áttérés napjával megszûnik.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget tevékenységrõl kiállított azon számlák vonatkozásában kell elõször alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. február 28-át követõen történik.
A pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki nyugta kibocsátási kötelezettségét már most is azt kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet hatálybalépését (2014.01.23.) követõ 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.
Természetesen ez a rendelkezés csak azon adózókra vonatkozik, akik tevékenységük jellegébõl eredõen gépi nyugta kibocsátására kötelezettek. Ezen adózók 3/2013/II.15/ NGM 1. mellékletben kerültek felsorolásra.