Gyermekkedvezmény 2013

A családi kedvezményre vonatkozó szabályozás 2013. évi változásai

Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény – többek között – megváltoztatta a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [a továbbiakban: Szja tv.] családi kedvezményre vonatkozó néhány szabályát. Ezen módosuló rendelkezések 2013. január 1-jétõl lépnek hatályba.

1) Családi kedvezmény közös érvényesítése, illetve megosztása
A módosítás pontosítást tartalmaz, aminek eredményeként egyértelmûen elkülöníthetõ a családi kedvezmény közös érvényesítésének és a kedvezmény megosztásának esete. Míg ugyanis a közös érvényesítés akkor jöhet szóba, ha ugyanazon kedvezményezett eltartott esetében eltérõ vagy ugyanazon jogosultsági hónap tekintetében több magánszemély is jogosult a kedvezményre, addig megosztásról abban az esetben beszélhetünk, ha a jogosult az õt megilletõ kedvezményt jogosultnak nem minõsülõ más magánszeméllyel osztja meg.
Így a változás lényege abban van, hogy a közös érvényesítésnél lehetséges a családi kedvezmény adóelõleg során történõ igénybevétele, és nem szükséges a közös háztartásban élés fennállása, illetve nem kizáró ok a jogosultság vizsgálatánál az, ha a jogosult az egyedülálló szülõk emelt összegû családi pótlékát veszi igénybe.
Ezzel szemben a megosztás továbbra is csak év végén a magánszemély bevallásánál/munkáltatói adómegállapításnál lehetséges, továbbá feltétel a közös háztartás megléte, és 2013-tól már csak azon hónapok tekintetében nem lehet alkalmazni a megosztást, amelyekben a jogosult vagy a jogosultnak nem minõsülõ házastársa, élettársa a gyermeket nevelõ egyedülálló családi pótlékát igénybe vette.
Ezért pl. ha anya és apa 2013. januárjától augusztus hónapig egy háztartásban élnek és közösen érvényesítik a kedvezményt, de 2013. szeptemberétõl már külön élnek, és ekkortól már csak az anya a jogosult a kedvezmény érvényesítésére, akkor az apa mindettõl függetlenül év végén a bevallásában/munkáltatói adómegállapításnál érvényesítheti a 2013. januártól az augusztus hónapig õt megilletõ családi kedvezményt.
Gyakori életbeli példa az is, amikor a szülõk 50-50%-ban megosztott felügyeleti jogot kapnak a gyermekeik vonatkozásában. A módosítás folytán ilyenkor közösen érvényesíthetik a családi kedvezményt függetlenül attól, hogy nem élnek közös háztartásban.

2) Családi kedvezmény alkalmazása valamely külföldi állam szabályai alapján fennálló családi pótlékhoz hasonló ellátás esetén

Az Szja tv. alapelvei között található változás az, hogy a külföldi illetõségû magánszemélyt kedvezmény csak abban az esetben illeti meg, ha a nem önálló, illetve az önálló tevékenységbõl származó jövedelmeinek (ideértve különösen a vállalkozói jövedelmet és a vállalkozói osztalékalapot vagy az átalányadó alapját), valamint a nyugdíj és más hasonló, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel megszerzett jövedelmeinek legalább 75 százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá.
Ezzel áll összhangban az a módosítás, hogy a családi kedvezmény is csak akkor érvényesíthetõ, ha a magánszemélyt ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az idõszakra más külföldi államban nem illeti meg, és összes jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá.
Az Szja tv. családi kedvezményre vonatkozó szabályainak megfelelõ alkalmazását írja elõ az Szja tv.
“a bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély (jogosult, eltartott) esetében is azzal, hogy
a) kedvezményezett eltartottként az a magánszemély (gyermek) vehetõ figyelembe, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény megfelelõ alkalmazásával a kedvezményt érvényesítõ magánszemély családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne;
b) eltartottként az a magánszemély (gyermek) vehetõ figyelembe, akit a családok támogatásáról szóló törvény megfelelõ alkalmazásával más magánszemély (gyermek) után járó családi pótlék megállapításánál figyelembe lehetne venni”.(NAV)